ردیفنام و نام خانوادگیرشتهصلاحیت هاآدرس شماره تماس
۱مونس خرمیانحوادث ناشی از کاربررسی و تشخیص حوادث انفرادی ـ رسیدگی به بهداشت محیط کار – رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها ـ بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه ـ رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حفاظت کارگاههابوشهر – خیابان بهشت صادق – انتهای کوچه فردوس ۴۲ – کانون کارشناسان رسمی دادگستری۹۱۷۷۷۳۵۲۰۲
۲ مرتضی شریف نیا حوادث ناشی از کاربررسی و تشخیص حوادث انفرادی ـ رسیدگی به بهداشت محیط کار بوشهر – نیروگاه اتمی – کمپ مروارید کدپستی ۷۵۱۸۱۱۴۷۶۱ ۹۱۷۷۷۴۵۵۷۰
۳صالح فرهمندحوادث ناشی از کاربررسی و تشخیص حوادث انفرادی ـ رسیدگی به بهداشت محیط کار بوشهر – خیابان باهنر – خیابان سامان – روبروی باغ نار کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۳۰۹۹۴۰۳۱۱