گروه یک – منابع آب و معادن

  گروه دو – ارزشیابی اموال منقول

  گروه سه – امور پزشکی و غذائی

  گروه چهار – امور مالی

  گروه پنج – امور وسائط نقلیه

  گروه شش – راه و ساختمان و نقشه برداری

  گروه هفت – صنعت و فن

  گروه هشت – فنون هنری

  گروه نه – کشاورزی و منابع طبیعی

  گروه ده – خدمات اداری و عمومی

  گروه یازده – ایمنی و حوادث