کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳, ۱۸:۰۲ بعد از ظهر | 2024 ميلادی
هیات مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

   

  

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

سمت

شماره پروانه

تلفن همراه

عکس

۱

محمدرضا تردست

مواد(فلزات،کمپوزیت،سرامیک)

رییس هیات مدیره

۳۵-۰۱-۷۳-۰۲۵۱

۰۹۱۷۱۷۱۳۲۵۴

۲

بیژن باستانی

راه و ساختمان

نائب رییس هیات مدیره

۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۱۵

۰۹۱۷۳۷۲۹۵۶۲

۳

علیرضا مرادی

راه و ساختمان

مسئول امور مالی

۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۶۳

۰۹۱۷۷۷۵۷۸۷۲

۴

سید سعید علم بلادی

راه و ساختمان

دبیر هیات مدیره

۳۵-۰۱-۴۱-۰۱۵۸

۰۹۱۷۱۷۱۱۲۵۱

۵

علی فروزانی حسابداری و حسابرسی عضو اصلی ۳۵-۰۱-۳۷-۰۱۲۲ ۰۹۱۷۳۷۳۶۱۸۱

۶

احمد فارسی برازجانی راه و ساختمان عضو علی البدل ۳۵-۰۰-۴۱-۰۰۱۲ ۰۹۱۷۱۷۱۹۵۰۳

۷

عبدالحمید کریم آزاد راه و ساختمان عضو علی البدل ۳۵-۰۲-۴۱-۰۱۳۴ ۰۹۱۷۳۷۳۴۱۶۷

۸

علیرضا قائد برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات بازرس اصلی ۳۵-۰۱-۲۵-۰۰۷۷ ۰۹۱۷۱۷۲۱۱۹۵

۹

محمودرضا فارسی برازجانی برق الکترونیک و مخابرات

بازرس اصلی

۳۵-۰۱-۲۴-۰۰۵۸ ۰۹۱۷۱۷۲۲۰۹۹

۱۰

علی کریمی برق الکترونیک و مخابرات

بازرس علی البدل

۳۵-۰۱-۲۴-۰۱۹۳ ۰۹۱۲۶۸۷۷۹۵۲

۱۱

محمد کشاورز

تعیین نفقه

دادستان

۳۵-۰۱-۳۳-۰۱۶۰

۰۹۱۷۳۷۱۲۵۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه آموزشي كانون